Batalles Bruc ProjectProjecte Batalles del Bruc

Since 2001 I am working on several projects around the Battles Bruc Project. I investigated in libraries and archives, personal interviews I have done and I spent many days to tour the scene of battles in order to correctly interpret the numerous information I found. In 2008, during the bicentennial celebration of the battles I presented a Communication under the French war in the Catalan-speaking territories (1808-18014) was held in the City of heather and is included in the book Nuria Sauch “French War in Catalan speaking territories.”

batalles_bruc French War book in the Catalan speaking territories by Núria Sauce..

Since then I have made ​​several seminars and conferences in Barcelona, ​​Igualada in the Bruc Battles ground in the town hall.

xerrada Conference at l’ateneu in Igualada (2012)

ateneu Conference at l’ateneu in Igualada (2012)

In June 2013, in the course of the sonic landscape master in artistic creation, realism and environments we conducted the first tests about Timbaler Project which aimed to recreate the sound of the drum of the Timbaler drummer and make sense of of the most famous legends of the Principality. To do this I had the help of Vincent Matamoros, doctoral student in archeology sonic sound directs a research group of the Faculty of Arts and Josep Cerda, professor of sound art in the same faculty. During the second half of 2013 and early months of 2014 we have made many tests to formulate a hypothesis that announced in late April at a ceremony in the Bruc’s City Hall.
bruc1 Marc Sellarès and Vicent Matamoros. June 2013
bruc2 TV3 Interview
bruc3 people from Anoia and el Bages participating in the search
bruc4 Contributors from Igualada and Tous (Anoia)
We are currently doing the last tests to find the epicenter of the sound area and thus make society the fruits of our work. We are also recording a video / documentary that explains the research process and findings of our study.
bruc5In the medium / long term I plan to publish a book that summarizes all the information I gathered and the conclusions I have reached. There are several projects in the drawer as virtual recreation of Bruc Battles, the completion of a game related and as a “desire / dream” end would carry the big screen these battles significant for both the popular imagination of our land .

Des del 2001 estic treballant en diversos projectes a l’entorn de les batalles del Bruc. He invetigat en profunditat en arxius i biblioteques, he realitzat entrevistes personals i he dedicat moltes jornades a recorrer els escenaries de les batalles per tal de poder interpretar correctament la nombrosa informació que he trobat. El 2008 durant celebració del bicentenari de les batalles vaig presentar una Comunicació en el marc les “La guerra del francès en els territoris de parla catalana (1808-18014)”  que es celebrà a l’Ajuntament del Bruc i que està recollida en el llibre de la Núria Sauch “La guerra del francès als territòris de parla catalana”.

batalles_bruc  Llibre la guerra del francès als territoris de parla catalana de la Núria Sauch.

Des de les hores he realitzat diverses xerrades i conferències a Barcelona, Igualada, sobre el terreny de les Batalles i a l’Ajuntament del Bruc.

xerrada    Xerrada a l’ateneu d’Igualada (2012)

ateneu     Xerrada a l’ateneu d’Igualada (2012)

El juny del 2013, dins l’assignatura de paissatge sonor del màster en creació artistica, realismes i entorns vàrem dur a terme les primeres proves del Projecte Timbaler que pretenia recrear el so del timbal del timbaler del Bruc i treure l’entrellat d’una de les llegendes més conegudes del Principat. Per fer-ho vaig comptar amb l’ajuda d’en Vicent Matamoros, doctorand en arqueologia sonora que dirigeix un grup de recerca sonora de la Facultat de Belles Arts i amb en Josep Cerdà, catedràtic d’art sonor de la mateixa facultat.
Durant la segona meitat del 2013 i primers mesos del 2014 hem realitzat multitud de proves fins a formular una hipòtesi que donarem a conèixer a finals d’Abril en un acte a l’Ajuntament del Bruc.
bruc1                                                              Marc Sellarès i Vicent Matamoros. Juny 2013
bruc2                                                                                                Entrevista TV3
bruc3                                                          Gents de l’ Anoia iel Bages participant en la cerca
bruc4                                                                     Col.laboradors d’ Igualada i de Tous (Anoia)
Actualment estem fent les últimes proves per cercar l’epicentre sonor de la zona i poder així deixar en la societat el fruit del nostre treball. Entem gravant també un vídeo/documental que expliqui el procés de recerca i conclusions del nostre estudi.
bruc5A mig/llarg termini tinc previst la publicació d’un llibre on es resumeixi tota la informació que he recollit i les conclusions a que he arribat. Al calaix hi han diversos projectes com la recreació virtual de les Batalles, la realització d’un videojoc relacionat i com a “desig/somni” final seria dur a la gran pantalla aquestes batalles tant significatives per a l’imaginàri popular de la nostra terra.

Tags: